۸ خرداد آخرین مهلت تعیین نحوه مدیریت سهام عدالت

 به مدت یک ماه به مشمولان فرصت داده شد تا نحوه مدیریت خود را انتخاب کنند که براساس مدت تعیین شده سهامداران تا هشتم خرداد این فرصت باقی است.

مشمولان سهام عدالت باید بدانند که فقط ٢٠ روز تا تعیین نحوه مدیریت سهام عدالت باقی مانده است و این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

به ازای سهام عدالت یک میلیون تومانی در سال ٩۶ سود سال ٩۵ را به مبلغ ١۵٠ هزار تومان پرداخت کردیم.